ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการคลัง 1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการคลัง 14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการคลัง 2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนการคลัง 18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ราย ส่วนการคลัง 15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานพัสดุ จำนวน ๑ ราย ส่วนการคลัง 19
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จำนวน ๑ ราย ส่วนการคลัง 19
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จำนวน ๑ ราย ส่วนการคลัง 37
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ใส่ถัง) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนการคลัง 13
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำประปา) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๑-๐๐๑๙ หมู่ที่ ๕ ขนาด ๓ แรงม้า ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมขนย้าย (คลองรางหนามแดง คลองหนองรีน้อยคลองตาขาว) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 8
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชอุดตันหัวกะโหลกที่สูบน้ำดิบท่อประปา หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อ TRI หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๓๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ส่วนการคลัง 4
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๒-๖๕๙๒ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่วนการคลัง 25
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรรี่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ (ห้องเตรียมอาหาร) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการคลัง 24
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำโรงสูบน้ำดิบ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๑-๐๐๒๕ หมู่ที่ ๒ ขนาด ๓ แรงม้า ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าราบ รพสต.ท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4

หน้า 1 จาก 36

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้275
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้604
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้879
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2934
mod_vvisit_counterเดือนนี้3161
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11992
mod_vvisit_counterทั้งหมด183800

We have: 8 guests online
IP: 44.197.230.180
วันนี้: ส.ค. 08, 2022QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด